Walnut Vanity
Full extension bottom drawer maximizes storage